Menu

Category: WE BLOG

สินค้าอุตสาหกรรม – บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมออกสู่ตลาดการค้า

บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน “สินค้าอุตสาหกรรม” ออกสู่ตลาดการค้า               สื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาทสำคัญกับทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรที่ทำธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องให้การโฆษณามีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจและทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่กลุ่มเป้าหมายของเราเป็นอย่างดี                 เว็บไซต์ของเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน “สินค้าอุตสาหกรรม” ออกสู่ตลาดการค้า ผ่านสื่อโฆษณา

Tags:

0 Comment

ขนส่งลำเลียงวัสดุ ระบบขนถ่ายลำเลียงวัสดุ คืออะไรและมีอุปกรณ์อะไรบ้าง

ระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ ระบบการขนถ่ายวัสดุ (Material Handling System) ขนส่งลำเลียงวัสดุ (Material Handling System) คือ การจัดการจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้มีตำแหน่งที่เหมาสมของวัสดุแต่ละชนิด และการจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการขนย้าย ผ่านกระบวนการหรือกิจำกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหล่านั้น ทั้งนี้ระบบการขนถ่ายวัสดุต้องอำนวยความสะดวกให้กับการผลิต ระบบขนส่งลำเลียงวัสดุ (Material Handling System) เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังระหว่างการผลิต เพื่อประหยัดเวลา ลดระยะทาง และสามารถที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าได้ในปริมาณที่มากที่สุด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระหว่างการผลิตได้อีกด้วย ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งลำเลียงวัสดุ รถยก (Forklift Truck) รถยก (Forklift

Tags:

0 Comment