Menu

Category: S M K FOOD ENGINEERING CO.LTD.

ระบบสายพานลำเลียงมีกี่ประเภท | เอส เอ็ม เค ฟู้ด เอ็นจิเนียริ่ง บจก.

ระบบสายพานลำเลียง           สายพานลำเลียงสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีให้เลือกใช้งานค่อนข้างมากขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงสายพานลำเลียงอาหารการใช้ระบบสายพานลำเลียงจะช่วยให้การทำงานในไลน์การผลิตสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกขึ้น ซึ่งระบบสายพานนั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ระบบสายพานลำเลียงมี 3 ประเภทใหญ่ ๆ  1. ระบบสายพานลำเลียง(แบบพลาสติก)สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุขึ้นในแนวลาดเอียงหรือต่างระดับ 2. ระบบสายพานลำเลียง(แบบผ้าใบ)  สำหรับลำเลียงชิ้นงานหรือวัสดุ สามารถทนความร้อนได้ นิยมลำเลียงประเภทยาง , อาหาร เป็นต้น 3. ระบบสายพานลำเลียง(แบบ PVC)

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment