Menu

Category: ABPON CO. LTD.

สกรูน็อต และ น็อต ต่างกันอย่างไร และใช้งานอย่างไร โดย แอบปอน บจก.

ประเภทของน๊อตสกรู        สกรู (Screw) เป็นน็อตที่ลักษณะเป็นเกลียว ซึ่งสามารถแบ่งชนิดได้ตามลักษณะของหัวสกรู ได้แก่ สกรูหัวแฉก สกรูหัวผ่า สกรูหัวหกเหลี่ยม เป็นต้น        น๊อต (Nut) มีลักษณะคล้ายแหวนมีรูตรงกลาง ขนาดของเส้นผ่าศูนย์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ภายในตัวน๊อตจะมีร่องเป็นเกลียวเพื่อที่จะสามารถหมุนเข้ากับสกรู หัวน๊อตมีหลายประเภท ได้แก่ หัวน็อตหกเหลี่ยม หัวน็อตติดจาน หัวน็อตกลม เป็นต้น ประเภทของสกรูน๊อตสามารถแบ่งได้ ดังนี้  

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

0 Comment